German ships 1643-1700

Turkish Navy

Polish Navy 1620/1630s

Maltease Navy

Egyptin Navy 1827-1838

Naples & Sicily Navy