Russian 90-130 guns

Russian 80-84 guns

Russian 70-74 guns

Russian 58-66 guns

Russian 50-54 guns

Russian Frigates

Russian Azov Sea ships

Russian Warprizes

Russian small ships

Russian Ship Pictures

Russian Sources/ Other data